De inbreng van schenkingen in de nalatenschap

De inbreng van onroerende goederen

Deze worden in principe in natura ingebracht, aan hun waarde op datum van overlijden.

 

De inbreng van roerende goederen

Deze wordt ingebracht volgens hun waarde ten tijde van de schenking. (art 868 BW)

De opstellers van de Code Napoleon dachten alleen aan meubelen en gebruiksvoorwerpen die in waarden daalden door hun gebruik. In de huidige tijden van inflatie en waardevermeerderingen van roerende beleggingen is het wat gek en tegenstijdig deze gedachtengang te blijven volgen met het doel de gelijkheid tussen de erfgenamen te eerbiedigen. Het is duidelijk dat wie roerende goederen krijgt als voorschot op erfenis, een voordeel geniet ten op zichte van de andere erfgenamen.

Bij de samenstelling van de fictieve massa om de inkorting te bepalen, worden echter alle schenkingen aangerekend volgens hun waarde op datum van overlijden, ook al werden deze schenkigen van roerende zaken gedaan als voorschot op erfdeel aan een erfgenaam.

 

2747.com / law / gift / collation

contact

Erfrecht

De aangifte van nalatenschap

Schenkingen

Testamenten

Artikel 868 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006

De inbreng van roerende goederen geschiedt alleen door mindere ontvangst. Tot grondslag dient de waarde van de roerende goederen ten tijde van de schenking, volgens de staat van schatting die aan de akte gehecht is; en, bij gebreke van zodanige staat, volgens een schatting door deskundigen, op de juiste prijs en zonder toeslag.

Artikel 869 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006

De inbreng van geschonken geld geschiedt door mindere ontvangst uit het gereed geld van de nalatenschap.
Is daarvan geen voldoende hoeveelheid aanwezig, dan kan de begiftigde zich van de inbreng van gereed geld bevrijden door, tot het vereiste bedrag, roerende goederen en, bij gebreke daarvan, onroerende goederen van de nalatenschap af te staan.