Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
4. Vaststelling van de rechten: Afdeling XII : Schenkingen

Onderafdeling II : Bijzondere bepalingen voor schenkingen van ondernemingen (voor Vlaanderen)

Artikel 140bis

§ 1. De bij artikel 131 vastgestelde rechten worden verminderd tot 2 % voor :

1° de schenking van de eigendom of het vruchtgebruik van een universaliteit van goederen of van een bedrijfstak, of van een onverdeeld deel van minstens de helft van die rechten, waarmee een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, een vrij beroep of een ambt of post wordt uitgeoefend.

Deze vermindering is niet van toepassing op de overdrachten van onroerende goederen die gedeeltelijk of geheel tot bewoning worden aangewend of zijn bestemd;

2° de schenking van de eigendom of het vruchtgebruik van aandelen van een vennootschap waarvan de zetel van haar werkelijke leiding is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie en die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, een vrij beroep, of een ambt of post tot doel heeft.

De aandelen dienen minstens 10 % van de stemrechten in de algemene vergadering of van de totaliteit van de aandelen van de vennootschap te vertegenwoordigen.

Onder aandelen worden tevens begrepen :

a) maatschappelijke rechten in dergelijke vennootschappen;

b) de certificaten van aandelen, uitgereikt door rechtspersonen met zetel in een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte, ter vertegenwoordiging van aandelen van de betreffende vennootschap, op voorwaarde dat de rechtspersoon de verplichting heeft om de dividenden en andere vermogensvoordelen onmiddellijk en ten laatste binnen de maand door te storten aan de certificaathouder.

3° de schenking van de eigendom of het vruchtgebruik van vorderingen op de vennootschap, waarvan aandelen geschonken worden bij schenking die voldoet aan de in 2° vermelde voorwaarden.

Onder vorderingen worden tevens begrepen de certificaten van vorderingen uitgereikt door rechtspersonen met zetel in een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte, ter vertegenwoordiging van vorderingen op een dergelijke vennootschap, op voorwaarde dat de rechtspersoon de verplichting heeft om de interesten en andere vermogensvoordelen onmiddellijk en ten laatste binnen de maand door te storten aan de certificaathouder.

§ 2. In de akte of in een verklaring onder aan de akte, dienen de partijen te bevestigen dat de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn. In geval de schenking ook andere goederen omvat dan die waarvan sprake in § 1 van dit artikel, dienen de partijen daarbij nader aan te geven welke van de geschonken goederen deel uitmaken van de universaliteit, van de bedrijfstak, of van het aandelenpakket. In geval van een schenking als bedoeld in § 1, 2°, van dit artikel moet bovendien de notaris, in of onder aan de akte, naargelang het geval, bevestigen dat de geschonken aandelen hetzij minstens 10 % van de stemrechten in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigen, hetzij minstens 10 % van de totaliteit van de aandelen van de vennootschap vertegenwoordigen. Die bevestiging door de notaris kan vervangen worden door een attest van een bedrijfsrevisor of accountant, dat aan de akte wordt gehecht.

----------------------
Art. 140 bis: Ingevoegd bij art. 68, W.22.12.1998
              (B.S., 15.01.1999);
              vervangen bij art. 34, D.27.06.2003
              (B.S., 12.09.2003), met ingang
              van 01.07.2003;
              § 1, enig lid:
              – 2°, lid 1 gewijzigd bij art. 54, D.19.12.2003 (B.S., 31.12.2003), met ingang van 01.01.2004;
              – 2°, lid 2 vervangen bij art. 55,
                D.19.12.2003 (B.S., 31.12.2003),
                met ingang van 01.01.2004;
              – 2°, lid 3, b) vervangen bij art. 56,
                D.19.12.2003 (B.S., 31.12.2003),
                met ingang van 01.01.2004;
              – 3°:
                - lid 1 gewijzigd bij art. 54,
                  D.19.12.2003 (B.S., 31.12.2003),
                  met ingang van 01.01.2004;
                – lid 2 vervangen bij art. 57,
                  D.19.12.2003 (B.S., 31.12.2003),
                  met ingang van 01.01.2004;
              § 2 gewijzigd bij art. 58, D.19.12.2003
              (B.S., 31.12.2003), met ingang van 01.01.2004.