Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
4. Vaststelling van de rechten: Afdeling XII : Schenkingen

Onderafdeling II : Bijzondere bepalingen voor schenkingen van ondernemingen (voor Vlaanderen)

Artikel 140quinquies

Een begiftigde die het verlaagde recht heeft genoten en die in de loop van de vijf jaar na de datum van de schenking geen kennisgeving heeft gedaan, als bedoeld in het derde lid van artikel 140quater, is gehouden binnen vier maanden na afloop van de vermelde termijn aan de ontvanger van het kantoor waar het verlaagde recht werd geheven, aan te tonen dat de voorwaarden voor het behoud van het tarief gedurende de vereiste termijn vervuld zijn gebleven.

In geval het vervuld zijn van de voorwaarden voor het behoud van het verlaagde recht onvoldoende is aangetoond, worden de in het eerste lid van artikel 140quater bedoelde aanvullende rechten opeisbaar alsmede de wettelijke interesten te rekenen van de datum van de registratie van de schenking.

----------------------
Art. 140 quinquies: ingevoegd bij art. 68 van W.22.12.1998 (B.S., 15.01.1999) en gewijzigd bij art. 37, D 27.06.2003 (B.S. 12.09.2003), met ingang van 01.07.2003;

tweede lid vervangen bij art. 60, D 19.12.2003 (B.S. 31.12.2003)met ingang van 01.01.2004.