Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
4. Vaststelling van de rechten: Afdeling XII : Schenkingen

Onderafdeling II : Bijzondere bepalingen voor schenkingen van ondernemingen (voor Vlaanderen)

Artikel 140bis : § 1. De bij artikel 131 vastgestelde rechten worden verminderd tot 2 % voor :
....

Artikel 140ter : Het bij artikel 140bis, § 1, 1°, vastgestelde recht wordt alleen behouden :
...

Artikel 140quater : Het in de artikelen 131 tot 140 bepaalde recht, onder aftrek van het reeds betaalde recht, wordt opeisbaar van zodra een in artikel 140ter gestelde voorwaarde niet langer is vervuld. ....

Artikel 140quinquies : Een begiftigde die het verlaagde recht heeft genoten en die in de loop van de vijf jaar na de datum van de schenking geen kennisgeving heeft gedaan, als bedoeld in het derde lid van artikel 140quater, is gehouden binnen vier maanden na afloop van de vermelde termijn aan de ontvanger van het kantoor waar het verlaagde recht werd geheven, aan te tonen dat de voorwaarden voor het behoud van het tarief gedurende de vereiste termijn vervuld zijn gebleven.

Wetsgeschiedenis: 2006