Recht van conventionele terugkeer

Het recht van terugkeer kan alleen ten voordelen van de schenker worden bedongen.

Het is een uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde

Het ligt niet in de macht van de schenker te bepalen of de voorwaarde zich vervult.

Artikel 951 Belgisch Burgerlijk wetboek

2747.com / law / gift /

contact

Schenkingen

Familiaal vermogensrecht

Registratierechten

Successierechten

Artikel 951 Belgisch Burgerlijk wetboek

De schenker kan ten aanzien van de geschonken goederen het recht van terugkeer bedingen, hetzij voor het geval van vooroverlijden van de begiftigde alleen, hetzij voor het geval van vooroverlijden van de begiftigde en zijn afstammelingen.
Dit recht kan alleen ten voordele van de schenker worden bedongen.

Zie ook: annomale nalatenschap (wettelijke terugkeer)

Examenvraag 2005 te verbeteren akte

ARTIKEL 4.- Recht van conventionele terugkeer
De partijen verklaren deze schenking te onderwerpen aan het recht van conventionele terugkeer,
dat van rechtswege toepassing vindt ten voordele van de schenker, bij vooroverlijden van een
begiftigde zonder kinderen of andere descendenten.
De overlevende echtgenoot van een begiftigde zal zijn rechten in vruchtgebruik op de geschonken
goederen niet mogen vorderen.