De ouderlijke boedelverdeling bij schenking

Deze oplossing is eerder af te raden en het dubbele akte kan dezelfde probleemstelling verhelpen. De dubbele akte is echter wel duurder omdat er na de schenking nog een akte van verdeling moet gemaakt worden.

Volgens het Belgisch Burgerlijk wetboek anno 2005 kunnen ouders tussen hun afstammelingen een verdeling doen van tegenwoordige goederen.

Normaal erft iedereen in natura. Indien er 5 kinderen zijn en zij 5 appartementen hebben, zullen de ouders niet kunnen bepalen welk appartement aan welk kind toekomt. De waarde van de appartementen kan schommelen na de schenking en er ontstaat dus een gevaar voor inbreng en inkorting. Eventueel kunnen de ouders 1 appartement aan 1 welbepaald kind schenken als voorschot op erfdeel om zeker te zijn dat dit kind dat welbepaald appartement zal mogen behouden na hun overlijden, maar in principe kunnen zij de inbreng in natura niet tegengaan. Een suikertante heeft datzelfde probleem niet als de ouders aangezien zij vij kan beschikken over haar gehele nalatenschap aangezien de regels van inbreng en inkorting op haar niet van toepassing zijn.

De ouderlijke boedelverdeling

Het is dus om het ongemak van de verdeling van de nalatenschap in natura en vooral het beperkte beschikbaar deel van de ouders tegenover hun afstammelingen tegen te gaan dat de wetgever heeft toegelaten aan de ouders en grootouders om een ouderlijke boedelverdeling of ascendentenverdeling te organiseren. Daarbij moeten echter wel alle specifieke regels die op de ouderlijke boedelverdeling van toepassing zijn, worden gerespecteerd.

Alle erfgenamen moeten erbij betrokken zijn geweest

Het verschil met een gewone schenkingen is dat bij de ouderlijke boedelverdeling alle kinderen moeten betrokken worden. De sanctie is dat men de vernietiging van vragen. Ook kinderen die nog achteraf zouden geboren worden of de kinderen van vooroverleden kinderen zijn erfgenamen die moeten betrokken geweest zijn bij de ouderlijke boedelverdeling omdat ze niet op die basis zou kunnen worden aangevochten.

Benadeling voor meer dan 1/4de deel

Iedereen krijgt dus iets. En iedereen moet evenveel krijgen. Indien het beschikbaar deel wordt overschreden, zal dat uiteraard kunnen aangevochten worden. Maar bovendien geeft de wet de mogelijkheid om bij benadeling voor meer dan een/vierde (1/4de) deel, de nietigverklaring van de ouderlijke boedelverdeling te vragen, ook al werd het beschikbaar deel niet overschreden. Daarbij zal de waarde van de verdeelde goederen beoordeeld worden op datum van overlijden. Hier zit duidelijk een zwak punt van de ouderlijke boedelverdeling.

Geldigheidsvereisten voor een schenking onder de levenden

Bij de ouderlijke boedelverdeling bij schenking moeten alle vereisten voor een schenking onder de levenden worden gerespecteerd:

- notariele akte

- staat van de roerende goederen

- aanvaarding door de begiftigden

Het huwelijksvermogensrecht en de schenking

Ook al zijn de ouders gehuwd en schenken zij goederen die tot hun gemeenschappelijk vermogen behoren, toch zullen zij samen kunnen schenken in een akte.

2747.com / law / gift / descendants

contact