law - gift - estimate

Artikel 948 Burgerlijk Wetboek anno 2008:

Een akte van schenking van roerende goederen is alleen geldig voor de goederen waarvan een staat van schatting, getekend door de schenker en door de begiftigde of degenen die voor deze laatste aannemen, aan de minuut van de schenking gehecht is.

Belgische Hof van Cassatie, arrest van 1 maart 2007


Rechtspraak
Volgens de bewoordingen van artikel 948 is een akte van schenking van roerende goederen alleen geldig voor de goederen waarvan een staat van schatting, getekend door de schenker en door de begiftigde of degenen die voor deze laatste aannemen, aan de minuut van de schenking gehecht is.

Ook al heeft zij tot doel de naleving van bepaalde grondregels toepasselijk op de schenkingen te verzekeren, toch maakt de vereiste van een staat van schatting een vormregel uit van belang voor de plechtigheid van de schenking.

Het verzuim van deze formaliteit maakt een gebrek uit waaraan de schenker krachtens artikel 1339 B.W. niet kan verhelpen door enige akte van bevestiging en dat tot gevolg heeft, volgens dezelfde wettelijke bepaling, dat de schenking, nietig in de vorm, opnieuw gedaan moet worden.

Hieruit volgt dat een akte die van een latere datum is dan de schenking niet kan gelden als de staat van schatting beoogd in artikel 948 B.W.

Wanneer het arrest beslist een deskundige te gelasten met de beoordeling van de verkoopwaarde van de roerende goederen waarmee het appartement van de begiftigde uitgerust is en dat één van de voorwerpen van de schenking uitmaakt, geeft het arrest, in strijd met artikelen 893, 894 en 948 B.W., geen enkel gevolg aan deze naar de vorm nietige schending, maar beveelt het een onderzoeksmaatregel met het oog op de schatting van de schade veroorzaakt door deze fout aan de eerste verweerster en die erin bestaat in de ontzegging van het voordeel dat zij had kunnen halen uit een schenking waaraan een staat van schatting was gehecht. Door deze beslissing schendt het arrest geen enkele wettelijke bepaling
Belgische Hof van Cassatie, arrest van 1 maart 2007

Rechtsleer
De staat van schatting bij de schenking van roerende goederen (noot onder Cass. 1 maart 2007)
Notarieel fiscaal maandblad, jaar 2008, volume 4, paginas 135-140.

In de praktijk wordt de beschrijving en de schatting van de roerende goederen vaak opgenomen in de schenkingsakte zelf. Deze werkwijze wordt anno 2008 algemeen aanvaard op voorwaarde dat de beschrijving voldoet aan dezelfde vereisten.