Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 3 : Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten

Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen

Artikel 896 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006

Erfstellingen over de hand zijn verboden.

Iedere beschikking waarbij de begiftigde, de benoemde erfgenaam of de legataris ermee belast wordt het geschonkene te bewaren en aan een derde uit te keren, is nietig, zelfs ten aanzien van de begiftigde, de benoemde erfgenaam of de legataris.

Commentaar