Ondankbaarheid na schenking

Geen moratoire interesten

Het hof van beroep te Antwerpen had in een zaak van herroeping van een schenking van een geldsom wegens ondankbaarheid, moratoire interesten toegekend.

Dit arrest werd vernietigd door het Belgische Hof van Cassatie van 10 november 2005.

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Artikel 958 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006

Herroeping wegens ondankbaarheid doet geen afbreuk aan de door de begiftigde gedane vervreemdingen, noch aan de hypotheken en andere zakelijke lasten waarmee het geschonken goed door hem mocht zijn bezwaard, mits een en ander geschied is vooraleer het uittreksel uit de eis tot herroeping is ingeschreven op de kant van de bij artikel 939 bevolen overschrijving.

In geval van herroeping wordt de begiftigde veroordeeld tot teruggave van de waarde der vervreemde goederen, gelet op het tijdstip van de eis, en tot teruggave van de vruchten, te rekenen van de dag van deze eis.

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht