Ondankbaarheid na schenking

Geen moratoire interesten

Ingeval een schenking van een geldsom wordt herroepen wegens ondankbaarheid, zullen er geen moratoire interesten verschuldigd zijn op de geldsom.

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Hof van Cassatie 10 november 2005

Het Hof van Cassatie heeft bij arrest van 10 november 2005 een arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen vernietigd.

Tijdschrift voor notarissen, 2006, p. 407.

 

Artikel 958 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006

Herroeping wegens ondankbaarheid doet geen afbreuk aan de door de begiftigde gedane vervreemdingen, noch aan de hypotheken en andere zakelijke lasten waarmee het geschonken goed door hem mocht zijn bezwaard, mits een en ander geschied is vooraleer het uittreksel uit de eis tot herroeping is ingeschreven op de kant van de bij artikel 939 bevolen overschrijving.

In geval van herroeping wordt de begiftigde veroordeeld tot teruggave van de waarde der vervreemde goederen, gelet op het tijdstip van de eis, en tot teruggave van de vruchten, te rekenen van de dag van deze eis.

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht