Wetboek van Successierechten

Hoofdstuk I : vestiging van de rechten :

Afdeling II : Overdrachten en beschikkingen gelijkgesteld met overgangen uit oorzaak van dood (Fictiebepalingen)

Artikel 4 anno 2007 (alleen in Vlaanderen):

Worden met het oog op de heffing van het successierecht als legaten beschouwd:

....
alle schenkingen onder de levenden van roerende goederen die de overledene heeft gedaan onder de opschortende voorwaarde die vervuld wordt ingevolge het overlijden van de schenker.

Wetsgeschedenis:

Art. 4 : 3° alleen voor Vlaanderen ingevoegd bij art. 13, Vlaams decreet 24.12.2004 in B.S., 31.12.2004, inwerking met ingang van 01.01.2005.)

erfgenaam