schenking
Wetboek van Successierechten: Hoofdstuk I : Vestiging van de rechten - (Fictiebepalingen)

Artikel 7 anno 2007:

De goederen, waarover, naar het door het bestuur geleverd bewijs, de afgestorvene kosteloos beschikte gedurende de drie jaar vóór zijn overlijden, worden geacht deel uit te maken van zijn nalatenschap, indien de bevoordeling niet onderworpen werd aan het registratierecht gevestigd voor de schenkingen, behoudens verhaal van de erfgenamen of legatarissen op de begiftigde voor de wegens die goederen gekweten successierechten.

Wanneer er door het bestuur of door de erfgenamen en legatarissen bewezen wordt dat de bevoordeling een bepaalde persoon gold, wordt deze voor legataris van de geschonken zaak gehouden.

Rechtsleer

2007 -
Progressievoorbehoud inzake successierechten

2007 -
Verklaring van voorheen gedane schenkingen