law - gift - land

Vlaamse Wetboek successierechten anno 2010:

Onderafdeling III : Bijzondere tijdelijke bepalingen voor schenkingen van percelen grond die volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd zijn voor woningbouw

Artikel 140nonies

In afwijking van artikel 131 wordt voor schenkingen onder de levenden van een perceel grond dat volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw, waarvan de akte verleden wordt in de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011, over het bruto-aandeel van een natuurlijk persoon in de geschonken bouwgrond, een evenredig recht geheven dat als volgt wordt bepaald :

a) voor schenkingen in rechte lijn en tussen echtgenoten volgens het tarief bepaald in onderstaande tabel waarin wordt vermeld :

onder a : het percentage dat toepasselijk is op het overeenstemmend gedeelte;

onder b : het totale bedrag van de belasting over het voorgaand gedeelte.

 
Tabel
Gedeelte van de schenking
 Rechte lijn
Tussen echtgenoten
 
 
van 0,01 euro tot  12.500 euro is het tarief 1 procent
  
van 12.500 euro tot 25.000 euro is het tarief 2 procent
 
van 25.000 euro tot 50.000 euro is het tarief 3 procent

van 50.000 euro tot 100.000 euro is het tarief 5 procent
 
van 100.000 euro tot  150.000 euro is het tarief 8 procent
 
van 150.000 euro tot  200.000 euro is het tarief 14 procent
 
van 200.000 euro tot 250.000 is het tarief 18 procent
  
van 250.000 euro tot  500.000 euro is het tarief 24 procent

 Boven de 500.000 euro is het tarief 30 procent en betaalde U reeds 83.625 euro op de voorgaande schijven tot 500.000 euro.
 

b) voor schenkingen aan andere personen dan in rechte lijn of de echtgenoot : volgens het tarief bepaald in tabel II, tabel III of tabel IV van artikel 131, § 1, naargelang van het geval met dien verstande dat op het gedeelte van 0,01 euro tot 150.000 euro inbegrepen, een tarief van 10 t.h. wordt geheven.

---------------------------

Art. 140nonies :

- ingevoegd bij art. 63, D 20.12.2002 (B.S. 31.12.2002), met ingang van 01.01.2003; b) gewijzigd bij art. 15, D 24.12.2004 (B.S. 31.12.2004), met ingang van 01.01.2004; al. 1 gewijzigd bij art. 66, D 23.12.2005 (B.S. 30.12.2005), met ingang van 01.01.2006;

- gewijzigd door art. 93, D 18.12.2009 (B.S. 30.12.2009). Tekst geldend sedert 01.01.2010 (art. 154).--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 140decies


  Het in artikel 140nonies bepaalde evenredig recht is niet van toepassing op schenkingen die zijn gedaan onder een opschortende voorwaarde die vervuld wordt na het verstrijken van de in hetzelfde artikel bepaalde periode of die zijn gedaan onder een tijdsbepaling die verder reikt dan de in voornoemd artikel bepaalde periode.-------------------- Art. 140decies : ingevoegd bij art.
63, Decreet 20.12.2002 (B.S. 31.12.2002), met ingang van
01.01.2003.


--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 140undecies


  Het in artikel 140nonies bepaalde bijzonder evenredig recht wordt alleen toegepast indien in de akte van schenking uitdrukkelijk wordt vermeld :

1° dat het perceel grond volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw;2° dat de begiftigde zich ertoe verbindt om binnen de drie jaren te rekenen van de datum van de akte een volledig dossier tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning tot het bouwen van een woning met betrekking tot het geschonken perceel in te dienen.

In geval van onjuiste verklaring betreffende de bestemming van de grond zijn de schenker en de begiftigde ondeelbaar gehouden tot betaling van de aanvullende rechten en van een boete gelijk aan die rechten.

-------------------- Art. 140undecies : ingevoegd bij
art. 63, Decreet 20.12.2002 (B.S. 31.12.2002), met ingang van
01.01.2003; gewijzigd bij art. 67, D 23.12.2005 (B.S. 30.12.2005),
met ingang van 01.01.2006.


--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 140undecies/2


 

Het voordeel van het in artikel 140nonies bepaalde bijzonder evenredig recht blijft alleen dan behouden indien de begiftigde de overeenkomstig artikel 140undecies aangegane verbintenis nakomt. De datum van het ontvangstbewijs van de aanvraag tot het bekomen van stedenbouwkundige vergunning wordt in aanmerking genomen voor de beoordeling van de naleving van deze verbintenis.Bij niet-nakoming van de aangegane verbintenis is de begiftigde gehouden de reeds betaalde rechten aan te vullen tot de normaal verschuldigde rechten, vermeerderd met de wettelijke intrest, naar de voet in burgerlijke zaken, over die aanvullende rechten. De intresten zijn niet verschuldigd wanneer de niet-nakoming van de aangegane verbintenis het gevolg is van overmacht.De aanvullende rechten en eventuele intresten dienen betaald te worden op een verklaring van het niet-vervullen van de gestelde voorwaarde, uiterlijk in te dienen drie maanden na het verstrijken van de periode van drie jaar, bedoeld in artikel 140undecies. Deze verklaring wordt ingediend op het kantoor waar de akte van schenking werd geregistreerd. Bij gebreke aan tijdige indiening van deze verklaring verbeurt de begiftigde bovendien een geldboete gelijk aan één derde van de aanvullende rechten. De boete is evenwel niet verschuldigd wanneer de laattijdige indiening van de verklaring het gevolg is van overmacht.-------------------- Art. 140undecies/2 : ingevoegd bij
art. 68, D 23.12.2005 (B.S. 30.12.2005), van toepassing met ingang
van 01.01.2006.


--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 140duodecies


  Indien in eenzelfde akte of in een andere akte van dezelfde datum naast de grond die volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw ook nog andere goederen worden geschonken, dan wordt voor de toepassing van artikel 137 de schenking van de bouwgrond geacht vóór de schenking van de andere goederen geregistreerd of verplicht registreerbaar te zijn geworden.-------------------- Art. 140duodecies : ingevoegd bij
art. 63, Decreet 20.12.2002 (B.S. 31.12.2002), met ingang van
01.01.2003.