Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten : Vaststelling van de rechten: Schenkingen

Algemene bepalingen (Vlaams Gewest)

.....

Artikel 132/1

Onder echtgenoten worden voor de toepassing van deze afdeling eveneens geacht begrepen te zijn :

1° de persoon die op de dag van de schenking, overeenkomstig de bepalingen van boek III, titel Vbis, van het Burgerlijk Wetboek met de schenker wettelijk samenwoont;

of

2° de persoon of de personen die op de dag van de schenking ten minste één jaar ononderbroken met de schenker samenwonen en er een gemeenschappelijke huishouding mee voeren. Deze voorwaarden worden geacht ook vervuld te zijn indien het samenwonen en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding met de schenker aansluitend op de bedoelde periode van één jaar tot op de dag van de schenking, ingevolge overmacht onmogelijk is geworden. Een uittreksel uit het bevolkingsregister houdt een weerlegbaar vermoeden in van ononderbroken samenwoning en van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding.

--------------------
Art. 132/1 : Gewijzigd bij art. 5, W 14.08.1947 (B.S., 17.09.1947);
             opgeheven bij art. 156, W 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989),
             met ingang van 01.01.1990 en
             vervangen bij art. 44, D 19.12.2003
         (B.S. 31.12.2003) met ingang van 01.01.2004.