Belgisch Burgerlijk Wetboek

Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten

Hoofdstuk IV. - Schenkingen onder de levenden

Afdeling I. - Vorm van de schenkingen onder de levenden

Art. 933. Indien de begiftigde meerderjarig is, moet de aanneming gedaan worden door hemzelf of, in zijn naam, door een persoon die houder is van een volmacht waarbij hem de bevoegdheid is verleend om de gedane schenking aan te nemen of een algemene bevoegdheid om de schenkingen aan te nemen welke zijn gedaan of nog zullen worden gedaan.

Deze volmacht moet voor notaris worden verleden; en een uitgifte daarvan moet worden gehecht aan de minuut van de schenking, of aan de minuut van de aanneming, wanneer deze bij afzonderlijke akte geschiedt.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Aanneming van een schenking bij volmacht doet zich niet veel voor, maar het is mogelijk. De notaris zal er goed op letten deze notariele volmacht in minuut en niet in brevet te verlijden. Art. 20 Notariswet is enigzinds verwarrend voor notarissen, aangezien dit stelt dat een akte volmacht in brevet mag worden verleden.

Examen 2004

IV.2. In één van de volgende gevallen mag in België een akte nooit “in brevet” verleden worden

A. een volmacht om te hypothekeren.

B. een akte van bekendheid.

C. een volmacht om een schenking te aanvaarden.

D. een akte opheffing van hypotheek.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht