Schenken aan een minderjarige

Legal keywords : gift : minor

Machtiging van de vrederechter

De voogd heeft een machtiging van de Vrederechter nodig om een schenking aan de minderjarige te aanvaarden.

Niemand kan in hoedanigheid van schenker en begiftigde optreden in dezelfde schenking.

 

Aanvaarding

Zolang de ouders van de minderjarige nog leven, is artikel 935 BW van toepassing.

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

Artikel 410 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006

Art. 410. § 1. De vrederechter moet de voogd bijzondere machtiging verlenen om :

1° de goederen van de minderjarige, met uitzondering van de vruchten en de onbruikbare voorwerpen, te vervreemden, tenzij het beheer is opgedragen aan een instelling bedoeld in artikel 407, § 1, 4°;

2° een lening aan te gaan;

3° de goederen van de minderjarige te hypothekeren of in pand te geven;

4° een pachtcontract, een handelshuurovereenkomst of een gewone huurovereenkomst van meer dan negen jaar te sluiten alsook een handelshuurovereenkomst te hernieuwen;

5° een nalatenschap, een algemeen legaat of een legaat onder algemene titel te verwerpen of te aanvaarden, wat slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving kan geschieden;

6° een schenking of een legaat onder bijzondere titel te aanvaarden;

7° de minderjarige in rechte te vertegenwoordigen als eiser bij de andere rechtsplegingen en handelingen dan die bedoeld in de artikelen 1150, 1180-1° en 1206 van het Gerechtelijk Wetboek; (Geen enkele machtiging is evenwel vereist in geval van burgerlijke partijstelling voor de feitenrechter voor wie de zaak werd vastgesteld op verzoek van het openbaar ministerie of ingevolge een beschikking van verwijzing;)

8° een overeenkomst van onverdeeldheid te sluiten;

9° een onroerend goed aan te kopen;

11° een dading aan te gaan of een arbitrage-overeenkomst te sluiten;

12° een handelszaak voort te zetten die is verkregen door wettelijke erfopvolging of door erfopvolging krachtens uiterste wil. Het bestuur van de handelszaak mag worden opgedragen aan een bijzondere bewindvoerder onder het toezicht van de voogd. De vrederechter kan zijn toestemming te allen tijde intrekken;

13° souvenirs en andere persoonlijke voorwerpen, zelfs als het om voorwerpen van geringe waarde gaat te vervreemden.Legal keywords : gift : draughtsman

14° te beschikken over de goederen die onbeschikbaar zijn op grond van een beslissing genomen krachtens artikel 379, op grond van artikel 776 of overeenkomstig een beslissing van de familieraad genomen voor de inwerkingtreding van de wet van 29 april 2001 tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen.)

 

Artikel 935 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006

Art. 935. Een schenking aan een niet ontvoogde minderjarige of aan een onbekwaamverklaarde gedaan, moet worden aangenomen door zijn voogd, (overeenkomstig artikel 410, § 1).

Een ontvoogde minderjarige kan met de bijstand van zijn curator aannemen.

Nochtans kunnen de vader en de moeder van de ontvoogde of niet ontvoogde minderjarige, of, zelfs gedurende het leven van de vader en de moeder, de andere bloedverwanten in de opgaande lijn, ook al zijn zij noch voogd noch curator over de minderjarige, de schenking voor hem aannemen.

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht