Schenkingen en minderjarigen

Formele aspecten indien de minderjarige onder voogdij staat (2001)

Formele aspecten indien de minderjarige onder ouderlijk gezag staat

Formele aspecten indien de minderjarige ontvoogd is

Inhoudelijke aspecten: enkele aandachtspunten:

- Schenkingen aan gehandicapten die genieten van een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en/of integratietegemoetkoming (IT) (Wet 27 februari 1987): men zal er rekening mee houden dat de fiscaal belastbare opbrengsten van de geschonken goederen in mindering zullen gebracht worden van deze tegemoetkomingen. Anno 2006 is dit niet van toepassing op andere sociale zekerheidsuitkeringen.

- Aan een minderjarige eerder bijzondere dan algemene legaten vermaken, maar opletten dat zijn reserveaanspraken niet in het gedrang komen. Het voordeel is dat bij bijzondere legaten de erfgenaam niet gehouden is tot de schulden en de plichten in verband met de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschijving niet van toepassing zullen zijn.

2747.com / law / gift / minor

contact

Het sluiten van een vastgoedcontract door een minderjarige

Notarieel gerechtelijk privaatrecht

Sociaal zekerheidsrecht

 

Een schenking aan een minderjarige

1. Soms is machtinging van de Vrederechter vereist om te mogen aanvaarden