schenking

Lijst met te verkrijgen opties


Voorbehoud van vruchtgebruik

Bedongen recht van terugkeer

Onvervreemdbaarheid

Ontnemen van het het wettelijk vruchtgenot op de geschonken goederen

Gift van lijfrente met beding van onbeslagbaarheid

Schenking aan een erfgenaam buiten erfdeel

Vrijstelling van inbreng in natura