Een schenking bij een Belgische notaris

Schenking van stukken aan toonder bij een notaris in Belgie

In Vlaanderen kan deze akte geregistreerd worden aan 3 procent in de rechte lijn, en aan 7 procent in de vreemde lijn.

HET JAAR TWEEDUIZEND EN VIER.
Op ...
Vůůr mij, Meester ..., notaris te ....
ZIJN VERSCHENEN:
Mevrouw ...
Hierna genoemd "de schenkers".
Mevrouw ...
Hierna genoemd "de begiftigde".
Alle verschijners willen een schriftelijk bewijs bekomen van de handeling die aan het opstellen van de overeenkomst is voorafgegaan en erkennen de werkelijkheid van de volgende feiten:
De schenkers, mevrouw ..., voornoemd heeft zopas aan mevrouw ..., voornoemd, die aanvaardt heeft, de hiernavolgende roerende goederen overhandigd.
BESCHRIJVING:
I/ STAATSBONS.
Aantal: zestien, effecten aan toonder, Koninkrijk BelgiŽ, Staatsbon op vijf jaar, verlengbaar tot zeven jaar, uitgifte vier maart tweeduizend en twee, van ieder twee-duizend euro (2.000 EURO) nominaal allen met coupon drie aangehecht, vervallende op vier maart tweeduizend en vijf: 1) nummer 555555 tot en met nummer 66666, 2) nummer 8888 tot en met nummer 9999 en 3) nummer 2222222.
Alhier voor de totaliteit geschat op: drieŽndertigduizend vierhonderd tweeŽn-vijftig euro tachtig eurocent (33.452,80 EURO).
II/ KAPITALISATIEAANDELEN.
A/ KBC EQUIMAX, aantal: vier, effecten aan toonder van ieder vijf kapitali-satieaandelen, compartiment Quality Stocks 14, bevek naar Belgisch recht, vervaldag dertig april tweeduizend en twaalf, nummers: 1) nummer 222 tot en met nummer 333, 2) 333333 tot en met nummer 5555555 en 3) nummer 55555555 tot en met nummer 555555.
Alhier voor de totaliteit geschat op: twintigduizend zevenhonderd drieŽntachtig euro twee eurocent (20.783,20 EUR).
B/ a) KBC CLICK, aantal twee, effecten aan toonder, compartiment EUROPE REVERSE 11, bevek naar Belgisch recht, vervaldag dertig november tweeduizend en vier, nummers: 1) nummer 55555 en 2) nummer 8888888.
Alhier voor de totaliteit geschat op: tweeduizend tweehonderdvijfenzeventig euro vijftig eurocent (2.275,50 EURO).
Alhier voor de totaliteit geschat op: zeventienduizend zesenzestig euro vijfentwintig eurocent (17.066,25 EUR).
De schenkers verklaren dat deze schenkingen werden gedaan bij vooruitgift en buiten paart en met vrijstelling van inbreng. VERKLARINGEN VOOR DE REGISTRATIE.
Voor het heffen der registratierechten verklaren partijen:
de waarde van de schenking in voordeel van mevrouw mevrouw ....., voornoemd, in de totaliteit te schatten op drieŽnzeventigduizend vijfhonderd zevenenzeventig euro vijfenzeventig eurocent (73.577,75 EUR), alle lasten inbegrepen.
SLOTVERKLARINGEN.
1. Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van de door de wet vereiste identiteitsbewijzen;
2. De schenkers verklaren dat zij in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van de huidige schenking steeds gewoond hebben op hun huidig adres.
3. Ondergetekende notaris verklaart aan partijen, die zulks erkennen, voorle-zing te hebben gegeven van het eerste lid van artikel 203 van het Wetboek der Registra-tierechten;
4. Ondergetekende notaris verklaart aan de schenkers voorlezing te hebben gegeven van artikels 62 paragraaf 2 en 73 van het Wetboek van de Belasting op de Toe-gevoegde Waarde.
Op vraag door ondergetekende notaris aan de schenkers gesteld of deze belastingplichtigen zijn voor de BTW, hebben zij geantwoord : dat zij geen belastingplichtigen zijn voor de toepassing van het Wetboek der Belasting op de Toegevoegde Waarde.
De kosten, rechten en erelonen van deze akte zijn voor rekening van de schenkers.
WAARVAN AKTE.
Opgemaakt en verleden te ......
En na integrale voorlezing en toelichting van de akte hebben de partijen getekend met ons, notaris.

Contacteer de auteur van deze pagina.