Een schenking bij een Belgische notaris

Schenking van een geldsom bij cheque bij een notaris in Belgie

In Vlaanderen kan deze akte geregistreerd worden aan 3 procent in de rechte lijn, en aan 7 procent in de vreemde lijn.

HET JAAR TWEEDUIZEND EN VIER.
Op ...
Vr mij, Meester ..., notaris te ....
ZIJN VERSCHENEN:
A/ Mevrouw ...
Hierna genoemd "de schenkers".
B/ Mevrouw ...
Hierna genoemd "de begiftigde".
Alle verschijners willen een schriftelijk bewijs bekomen van de handeling die aan het opstellen van de overeenkomst is voorafgegaan en erkennen de werkelijkheid van de volgende feiten:
1.- De schenkers, mevrouw ...., voornoemd, heeft zopas aan mevrouw ...., voornoemd, die aanvaard heeft, een cheque overhandigt voor een bedrag van ..... euro (... EURO).
Deze cheque draagt als datum ............. en het nummer 55.55555, getrokken op de ... Bank. 2.- Daarna werd een fotocopij van de cheque gemaakt welke fotocopij naar waarmerking door partijen aan deze akte zal gehecht worden en samen geregistreerd.
3.- De verschijners erkennen dat de hiervoor beschreven cheques door de schenkers enerzijds aan de begiftigden anderzijds overhandigd werden ten titel van schenking met de bedoeling de begiftigden te bevoordelen.
(eventueel)
4.- De schenkers verklaren dat de gelden van de schenking haar persoonlijk toebehoren als voortkomende van de verkoping van onroerend goed uit de nalatenschap-pen van haar ouders.
6.- Aan de begiftigden werd aangeraden om het creditbericht dat door hun bankinstelling zal bezorgd worden te bewaren.
7.- De schenkers verklaren dat deze schenkingen werden gedaan als bij vooruitgift en buiten paart en met vrijstelling van inbreng.
8.- De begiftigden verklaren de schenkingen te hebben aanvaard.
VERKLARING VOOR REGISTRATIE
Voor het heffen der registratierechten verklaren partijen de waarde van de schenking in voordeel van mevrouw ..., voornoemd, te schatten op .... euro (...EURO), alle lasten inbegrepen.
SLOTVERKLARINGEN
1/ Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van de door de wet vereiste identiteitsbewijzen.
2/ Ondergetekende notaris verklaart aan partijen, die zulks erkennen, voorlezing te hebben gegeven van het eerste lid van artikel 203 van het Wetboek der Registratierechten.
3/ Ondergetekende notaris verklaart aan de schenkers voorlezing te hebben gegeven van ertikels 62 paragraaf 2 en 73 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Op vraag door ondergetekende notaris aan de schenkers gesteld of deze belastingplichtingen zijn voor de Belasting over de Toegvoegde Waarde, hebben zij geantwoord: dat zij geen belastingplichtigen zijn voor de toepassing van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde.
4/ De kosten, rechten en erelonen van deze akte zijn voor rekening van de schenkers.
5/ De schenkers verklaren dat hun fiscale woonplaats, gedurende een periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van schenking, gelegen was in het Vlaams Gewest, met name te ..........
WAARVAN AKTE.
Opgemaakt en verleden te .....
En na integrale voorlezing en toelichting van de akte hebben de partijen getekend met ons, notaris.

Contacteer de auteur van deze pagina.