schenking
Een notariele schenkingsakte

Vlaamse schenkingsakte

Alle verschijners willen een schriftelijk bewijs bekomen van de handeling die aan het opstellen van de overeenkomst is voorafgegaan en erkennen de werkelijkheid van de volgende feiten:

1.- De schenkers,  heeft zopas aan Mevrouw ...., die aanvaard heeft, een cheque overhandigt voor een bedrag van vijfenvijftigduizend euro (55.000 EUR).

Deze cheque draagt als datum negenentwintig november tweeduizend en vijf, en het nummer ..., getrokken op de KBC Bank naamloze vennootschap.

2.- De verschijners erkennen dat de hiervoor beschreven cheques door de schenkers enerzijds aan de begiftigden anderzijds overhandigd werden ten titel van schenking met de bedoeling de begiftigden te bevoordelen.

3.- De schenkers verklaren dat de gelden van de schenking haar persoonlijk toebehoren als voortkomende van de verkoping van het onroerend goed, te ....

4.- Aan de begiftigden werd aangeraden om het creditbericht dat door hun bankinstelling zal bezorgd worden te bewaren.

5.- De schenkers verklaren dat deze schenkingen werden als gedaan bij vooruitgift en buiten paart en met vrijstelling van inbreng.

6.- De begiftigden verklaren de schenkingen te hebben aanvaard.

VERKLARING VOOR REGISTRATIE

Voor het heffen der registratierechten verklaren partijen de waarde van de schenking in voordeel van Mevrouw ...., voornoemd, te schatten op vijfenvijftig duizend euro (55.000 EUR), alle lasten inbegrepen;

SLOTVERKLARINGEN

1/ Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van de door de wet vereiste identiteitsbewijzen.

2/ Ondergetekende notaris verklaart aan partijen, die zulks erkennen, voorlezing te hebben gegeven van het eerste lid van artikel 203 van het Wetboek der Registratierechten.

3/ De kosten, rechten en erelonen van deze akte zijn voor rekening van de schenkers.

4/ De schenkers verklaren dat hun fiscale woonplaats, gedurende een periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van schenking, gelegen was in het Vlaams Gewest, met name voorheen te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Bist 17 en laatst te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 15.

5/ De schenkers zijn niet verwant met de begiftigden in de rechte lijn.