Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten : Vaststelling van de rechten: Schenkingen

Algemene bepalingen (Vlaams Gewest)

Artikel 131 W. reg. anno 2006:

§ 1. Voor de schenkingen onder de levenden van onroerende goederen wordt over het bruto-aandeel van elk der begiftigden een evenredig recht geheven volgens het tarief in onderstaande tabellen aangeduid.

Hierin wordt vermeld :

onder a : het percentage dat toepasselijk is op het overeenstemmende gedeelte;
onder b : het totale bedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten.

Tabel I :  Tarief in rechte lijn en tussen echtgenoten

Tabel II :  Tarief tussen broers en zusters

Tabel III :  Tarief tussen ooms of tantes en neven en nichten

Tabel IV : Tarief tussen alle andere personen


§ 2. Voor de schenkingen onder de levenden van roerende goederen wordt over het bruto-aandeel van elk der begiftigden een recht geheven van :

1° 3 % voor schenkingen in de rechte lijn en tussen echtgenoten;

2° 7 % voor schenkingen aan andere personen.

Dit tarief is evenwel niet van toepassing op de schenkingen onder de levenden van roerende goederen die met legaten worden gelijkgesteld krachtens artikel 4, 3°, van het wetboek der successierechten.


 Wetsgeschiedenis