Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten : Vaststelling van de rechten: Schenkingen

Algemene bepalingen (Vlaams Gewest)

Artikel 131 W. reg. anno 2006:

§ 1. Voor de schenkingen onder de levenden van onroerende goederen wordt over het bruto-aandeel van elk der begiftigden een evenredig recht geheven volgens het tarief in onderstaande tabellen aangeduid.

Hierin wordt vermeld :

onder a : het percentage dat toepasselijk is op het overeenstemmende gedeelte;
onder b : het totale bedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten.

Tabel I :  Tarief in rechte lijn en tussen echtgenoten

Tabel II :  Tarief tussen broers en zusters

Tabel III :  Tarief tussen ooms of tantes en neven en nichten

Tabel IV : Tarief tussen alle andere personen

§ 2. Voor de schenkingen onder de levenden van roerende goederen wordt over het bruto-aandeel van elk der begiftigden een recht geheven van :

1° 3 % voor schenkingen in de rechte lijn en tussen echtgenoten;

2° 7 % voor schenkingen aan andere personen.

Dit tarief is evenwel niet van toepassing op de schenkingen onder de levenden van roerende goederen die met legaten worden gelijkgesteld krachtens artikel 4, 3°, van het wetboek der successierechten.

 
Wetgeschiedenis artikel 131 :

- Gewijzigd bij art. 83, W 08.08.1980  (B.S., 15.08.1980), met ingang van 01.01.1981;

- vervangen bij art. 32, W 22.12.1977 (B.S., 24.12.1977), met ingang van 01.01.1978,

- gewijzigd bij art. 3, § 1, KB 20.07.2000 (B.S., 30.08.2000), met ingang van 01.01.2002,

- zelf gewijzigd bij  art. 42, 5°, KB 13.07.2001 (B.S., 11.08.2001),  met ingang van 01.01.2002 en

- vervangen bij art. 43, D 19.12.2003 (B.S. 31.12.2003) met ingang van 01.01.2004;

- § 2 gewijzigd bij art. 14, D 24.12.2004 (B.S. 31.12.2004), met ingang van 01.01.2005.