schenking
Belgische wetboek van registratierechten: Vestiging van de rechten
Afdeling XII : Schenkingen: Onderafdeling I : Algemene bepalingen
Artikel 131
...
§ 2. Voor de schenkingen onder de levenden van roerende goederen wordt over het bruto-aandeel van elk der begiftigden een recht geheven van :

1° 3 % voor schenkingen in de rechte lijn en tussen echtgenoten;

2° 7 % voor schenkingen aan andere personen.

Dit tarief is evenwel niet van toepassing op de schenkingen onder de levenden van roerende goederen die met legaten worden gelijkgesteld krachtens artikel 4, 3°, van het wetboek der successierechten.