schenking
Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten: Afdeling XII : Schenkingen
Onderafdeling I : Algemene bepalingen (Vlaamse Gewest):

Artikel 134 Vlaamse Gewest anno 2006:

Voor de toepassing van artikelen 131 tot 133, wordt de last, bestaande uit een som, een rente of een pensioen onder kosteloze titel bedongen ten bate van een derde die aanneemt, in hoofde van deze derde als schenking belast en van het aandeel van de hoofdbegiftigde afgetrokken. In de mate dat de schenking betrekking heeft op onroerende goederen, wordt de last in hoofde van de derde als schenking belast volgens de in artikel 131, § 1, geldende tarieven.

----------------------
Art. 134: tweede lid toegevoegd bij art. 47, D 19.12.2003
          (B.S. 31.12.2003) met ingang van 01.01.2004.