Herroeping van een schenking

Hof van Cassatie 10 november 2005

Rechtskundig Weekblad R.W. 2005-2006, pagina 1179, met noot Mosselmans

Wanneer de herroeping van de schenking van een geldsom wordt toegestaan, wordt de geldsom teruggeven.

Bij herroeping stelt men zich voor dat het is alsof het geschonken goed het vermogen van de schenker nooit verlaten heeft. Als het een onroerend goed is dat geschonken werd, zal het gewoon terugkeren. Zo ook bij een geldsom zal het nominale bedrag terugkeren. Het verlies aan interesten en het risico van de geldontwaarding zijn voor rekening van de schenker.

 

2747.com / law / gift / revocation / Belgie

contact

Artkel 958 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2005

Herroeping wegens ondankbaarheid doet geen afbreuk aan de door de begiftigde gedane vervreemdingen, noch aan de hypotheken en andere zakelijke lasten waarmee het geschonken goed door hem mocht zijn bezwaard, mits een en ander geschied is vooraleer het uittreksel uit de eis tot herroeping is ingeschreven op de kant van de bij artikel 939 bevolen overschrijving.


In geval van herroeping wordt de begiftigde veroordeeld tot teruggave van de waarde der vervreemde goederen, gelet op het tijdstip van de eis, en tot teruggave van de vruchten, te rekenen van de dag van deze eis.

 

Artikel 939 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2005

In geval van schenking van goederen die met hypotheek kunnen worden bezwaard, moeten de akten die de schenking en de aanneming inhouden, alsook de betekening van de aanneming, indien deze bij afzonderlijke akte gedaan is, overgeschreven worden op het kantoor van bewaring der hypotheken van het arrondissement waar de goederen gelegen zijn.