Bijzondere bedingen

De bedongen terugkeer

Omvorming van een schenking als voorschot van erfenis

Onvervreemdbaarheid

Ontnemen van het het wettelijk vruchtgenot op de geschonken goederen

Gift van lijfrente met beding van onbeslagbaarheid