Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten
Vaststelling van de rechten: Schenkingen - Algemene bepalingen (Vlaams Gewest)

Artikel 137

Ter bepaling van het op een schenking van onroerende goederen toepasselijk tarief, wordt de desbetreffende belastbare grondslag gevoegd bij de som die heeft gediend tot grondslag van heffing op de schenkingen van onroerende goederen welke reeds tussen dezelfde partijen zijn voorgekomen en vastgesteld werden door akten die dagtekenen van minder dan drie jaar vóór de datum der nieuwe schenking en vóór laatstbedoelde datum geregistreerd werden of verplicht registreerbaar geworden zijn.

Wetsgeschiedenis

Art. 137 : Gewijzigd bij art. 50, D 19.12.2003(B.S. 31.12.2003) met ingang van 01.01.2004.

De nieuwe Vlaamse schenkingsrechten anno 2004