BW : Boek 3 - Titel I : Erfenissen - Hoofdstuk V. - Aanvaarding en verwerping van nalatenschappen

Afdeling III. - Voorrecht van boedelbeschrijving, zijn gevolgen, en verplichtingen van de erfgenaam die onder voorrecht aanvaardt.

Artikel 794 anno 2007:

De verklaring waarbij een erfgenaam aanvaardt onder voorrecht van boedelbeschrijving, heeft slechts kracht voor zover zij is voorafgegaan of gevolgd door een getrouwe en nauwkeurige inventaris van de goederen der nalatenschap, in de vorm door het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven en binnen de termijnen bepaald in de artikelen 795 en 798 van dit wetboek.

Commentaar

Toch kan de erfgenaam ook veel later nadat reeds alle termijnen versteken zijn, nog aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving.

De termijnen voor het opmaken van de boedelbeschrijving en de termijn van beraad zijn enkel bedoeld om niet verplicht te kunnen worden om standpunt in te nemen. Artikel 800 BW stelt dan ook dat na het verstrijken van de termijnen de erfganaam alsnog zijn erfkeuze kan uitoefenen, maar het artikel maakt wel uitzondering voor het geval de schuldeisers een veroordeling hebben bekomen.