BW : Boek 3 - Titel I : Erfenissen - Hoofdstuk V. - Aanvaarding en verwerping van nalatenschappen

Afdeling III. - Voorrecht van boedelbeschrijving, zijn gevolgen, en verplichtingen van de erfgenaam die onder voorrecht aanvaardt.

Artikel 795 anno 2007:

De erfgenaam heeft voor het opmaken van de boedelbeschrijving drie maanden, te rekenen van de dag waarop de erfenis is opengevallen.
  Bovendien heeft hij, om zich omtrent de aanvaarding of de verwerping te beraden, een termijn van veertig dagen, te rekenen van de dag dat de voor het opmaken van de boedelbeschrijving verleende drie maanden verstreken zijn, of van de dag van het sluiten van de boedelbeschrijving, indien deze voor het verstrijken van de drie maanden is beëindigd.

Commentaar

Deze termijn is krachtens artikel 798 BW verlegbaar door de rechter.

De termijnen voor het opmaken van de boedelbeschrijving en de termijn van beraad zijn enkel bedoeld om niet verplicht te kunnen worden om standpunt in te nemen. Artikel 800 BW stelt dan ook dat na het verstrijken van de termijnen de erfganaam alsnog zijn erfkeuze kan uitoefenen, maar het artikel maakt wel uitzondering voor het geval de schuldeisers een veroordeling hebben bekomen.