Burgerlijk Wetboek

Titel I : Erfenissen - Hoofdstuk V. - Aanvaarding en verwerping van nalatenschappen

Afdeling I. - Aanvaarding

.....

Art. 778 BW:

De aanvaarding kan uitdrukkelijk of stilzwijgend geschieden : zij geschiedt uitdrukkelijk, wanneer men in een authentieke of een onderhandse akte de titel of de hoedanigheid van erfgenaam aanneemt; zij geschiedt stilzwijgend, wanneer de erfgenaam een daad verricht die noodzakelijk zijn bedoeling om te aanvaarden insluit en die hij slechts in zijn hoedanigheid van erfgenaam bevoegd zou zijn te verrichten.

Commentaar:

Vrijwillige aanvaarding

- Uitdrukkelijke aanvraarding

- Stilzwijgende aanvaarding


Gedwongen aanvaarding

- indien de erfgerechtigde goederen van de nalatenschap heeft weggemaakt of verborgen gehouden

- indien de erfgerechtigde geen gehoor heeft gegeven aan een aanmaning om zijn optierecht uit te oefenen en er tegen hem een vonnis bestaat dat hem tot zuiver aanvaardende erfgenaam veroordeelt.