Burgerlijk Wetboek

Titel I : Erfenissen - Hoofdstuk V. - Aanvaarding en verwerping van nalatenschappen

Afdeling I. - Aanvaarding

.....
Art. 778 BW
Art. 779 BW
Art. 780. BW : De schenking, de verkoop of de overdracht van zijn erfrecht door een van de erfgenamen gedaan, hetzij aan een vreemde persoon, hetzij aan al zijn medeërfgenamen, hetzij aan enkelen onder dezen, heeft voor hem aanvaarding van de nalatenschap ten gevolge.
  Hetzelfde geldt :
    1° voor de verwerping, zelfs om niet, door een van de erfgenamen gedaan ten voordele van een of meer van zijn medeërfgenamen;
    2° Voor de verwerping door hem gedaan, zelfs ten voordele van al zijn medeërfgenamen zonder onderscheid, wanneer hij voor de verwerping een prijs ontvangt.


Commentaar:

Ongeacht de bedoeling van de erfgerechtigde is er in de gevallen voorzien in artikel 780 BW steeds sprake van een stilzwijgende aanvaarding van de nalatenschap.