de minderjarige
Belgisch Burgerlijk Wetboek - Boek III - Eerste titel. Erfenissen - Hoofdstuk V. Aanvaarding en verwerping van nalatenschappen - Eerste afdeling. Aanvaarding
....
aanvaarding of verwerping erfenis

Art. 776 BW:
Nalatenschappen aan minderjarigen en aan onbekwaamverklaarden kunnen alleen overeenkomstig de bepalingen van artikel 410, § 1, rechtsgeldig worden aanvaard. De fondsen en waarden die hen toebehoren, worden geplaatst op een rekening geopend op hun naam en worden onbeschikbaar gemaakt tot de meerderjarigheid of tot de opheffing van de onbekwaamverklaring zulks onverminderd het recht op wettelijk genot.

Wetsgeschiedenis