Aanvaarding van een nalatenschap

Zonder formaliteiten. Eens een nalatenschap werd aanvaard is er geen weg meer terug. Diegene die heeft aanvaard staat ook in voor de schulden van de nalatenschap ten belope van zijn deel in de nalatenschap, behoudens die schulden die door de overledene contractueel ondeelbaar werden aangegaan (zoals meestal in de kredieten die banken verschaffen voorzien is).

Voor ondeelbare schulden zal de schuldeiser iedere erfgenaam voor het geheel kunnen aanspreken.

Door een handeling te stellen die men alleen een erfgenaam kan stellen, zal men de nalatenschap automatisch zonder enige formaliteiten aanvaard hebben.

De wettige erfgenamen treden volgens artikel 724 BW automatisch in het bezit der nalatenschap. (saisine).

Legatarissen kunnen soms van de saisine genieten, en dienen soms de inbezitstelling te vragen.

Het is ook mogelijk maar kostelijker om te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Op deze manier zal de erfgenaam niet met zijn persoonlijk vermogen moeten instaan voor de schulden van de overledene.

Omgekeerd kunnen de schuldeisers van de nalatenschap zich beschermen tegen de schuldeisers van de erfgenaam door het voorrecht van boedelscheiding aan te vragen.

aanvaarding of verwerping erfenis

 

2747.com / law / inheritance / acceptance

contact

Successierechten

De aangifte van nalatenschap

Het opstellen van notariele akten

Testamenten

Familiaal vermogensrecht

Aanvaarding van een nalatenschap

Een nalatenschap kan men zuiver aanvaarden of verwerpen. Een derde mogelijkheid is de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving. Alleen de zuivere aanvaarding is mogelijk zonder verdere formaliteiten. Voor de verwerping en de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving is het noodzakelijk een verklaring af te leggen die wordt ingeschreven op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Zodra men een erfenis aanvaardt is men ook gehouden tot de betaling van de schulden van de overledene. Wie niet zeker is over de omvang van de schulden en vreest dat die het actief zouden kunnen overtreffen, kan daarom best aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Het nadeel is dat het opmaken van een boedelbeschrijving tijd vraagt en geld kost.

Een erfgenaam is niet verplicht meteen na het overlijden zelf kenbaar te maken welke van de 3 mogelijkheden hij verkiest. Hij kan wachten gedurende 30 jaar. Maar indien er schuldeisers zijn, zou het kunnen dat die de erfgenaam zullen dwingen van zijn keuze te maken.

Eens de keuze gemaakt, is ze in principe onomkeerbaar men kan niet bijvoorbeeld eerst verwerpen en daarna zeggen dat men toch nog gaat aanvaarden. Wel kan iemand die gekozen heeft voor een aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving, het voorrecht van de boedelbeschrijving verliezen, en dus zuiver aanvaarden.

Ook de persoon die krachtens een contractuele erfstelling tot de nalatenschap komt, is niet verplicht om de nalatenschap te aanvaarden. Destijds heeft hij wel mee getekend voor de contractuele erfstelling. Hiermee stemde hij dus in om de hoedanigheid van erfgenaam te krijgen, maar dat betekent nog niet dat men de nalatenschap wilt aanvaarden.