Wetboek der successierechten

Hoofdstuk XII. Bewijsmiddelen

Afdeling III : Controle-schatting

Art. 111 Om de te lage schatting vast te stellen van het geheel of van een gedeelte der zich binnen het Rijk bevindende erfgoederen die voor hun verkoopwaarde aangegeven worden, mag de ontvanger, onverminderd de andere bewijsmiddelen voorzien onder artikel 105, de schatting van bedoelde goederen vorderen; edoch wordt dit recht van schatting, ten aanzien van lichamelijke roerende goederen, enkel op zeeschepen en boten toegepast.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Arrest van het Arbitragehof in 2004

In 2004 werd artikel 120 W. Succ. aangepast. De andere artikelen betreffende de control schatting zijn behouden.

Alleen de ontvanger heeft het recht om de controle schatting te vorderen. De belastinplichtige geeft immers zelf de waarde aan in de aangifte van nalatenschap, tenzij de belastingplichtige geopteerd heeft voor de voorafgaande schatting, voorzien in artikel 20 W. Succ.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht