Wetboek der successierechten

Hoofdstuk XII. Bewijsmiddelen

Afdeling III : Controle-schatting

Art. 111 W. Succ. Om de te lage schatting vast te stellen van het geheel of van een gedeelte der zich binnen het Rijk bevindende erfgoederen die voor hun verkoopwaarde aangegeven worden, mag de ontvanger, onverminderd de andere bewijsmiddelen voorzien onder artikel 105, de schatting van bedoelde goederen vorderen; edoch wordt dit recht van schatting, ten aanzien van lichamelijke roerende goederen, enkel op zeeschepen en boten toegepast.

Artikel 112 De schatting dient gevorderd bij een aanvraag door de ontvanger ter kennis gebracht van de partij binnen de twee jaar te rekenen van de dag van de inlevering der aangifte waarop vermeld staan de goederen waaromtrent de belasting door de Staat verkregen wordt. Deze aanvraag houdt aanwijzing van de goederen waarover de schatting gaat, zomede van de som waarop zij door het bestuur geschat werden en van het vermoedelijk wegens recht en boete verschuldigd bedrag.

Artikel 113 Binnen de vijftien dagen na de kennisgeving voorzien onder artikel 112, kunnen ontvanger en partij overeenkomen dat de beraming door één of door drie schatters te hunner keuze zal worden gedaan. In dit geval, wordt de overeenkomst geconstateerd door een proces-verbaal dat het voorwerp der schatting aangeeft en de verkozen schatter(s) aanduidt. Dit proces-verbaal is gedagtekend; het wordt door de ontvanger en door de partij ondertekend; indien de partij niet mag of niet kan ondertekenen, dient dit op het proces-verbaal vermeld.

Artikel 114 Bij gemis van het onder artikel 113 voorzien akkoord, richt de ontvanger aan de vrederechter een verzoekschrift dat de feiten uiteenzet en de aanvraag om schatting bevat; de bevoegde vrederechter is deze binnen wiens ambtsgebied het kantoor is gelegen waar de aangifte werd ingeleverd. Dit verzoekschrift wordt aan de partij betekend. De rechter beslist binnen vijftien dagen na de aanvraag; hij beveelt de schatting en stelt, naar vereis van zaken, één of drie schatters aan.

Artikel 115 Kunnen niet als schatters gekozen of daartoe benoemd worden: 1° de ambtenaren van de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen; 2° de openbare of ministeriële ambtenaren opstellers van de aangifte van successie of van overgang bij overlijden; 3° de beambten van bedoelde ambtenaren en openbare of ministeriële ambtenaren.

Artikel 116 Het vonnis dat de schatting beveelt wordt, ten verzoeke van de ontvanger, aan de partij betekend. De ontvanger of de partij, indien zij ware redenen hebben om de bevoegdheid, onafhankelijkheid of onpartijdigheid van de benoemde schatter(s) in twijfel te trekken, mogen, binnen acht dagen na bedoelde betekening, deszelfs of derzelver wraking bij de rechter aanvragen. Deze wraking mag altijd worden gevraagd in de gevallen beoogd door artikel 966 van het Gerechtelijk Wetboek. De aanvraag tot wraking geschiedt per request waarin de oorzaken der wraking nader worden bepaald. De rechter beslist na de belanghebbenden gehoord te hebben. Bij hetzelfde vonnis vervangt hij de gewraakte schatters. Deze nieuwe beslissing wordt aan de partij betekend.

Artikel 117 De ontvanger notifieert aan de schatters de opdracht die hun toevertrouwd wordt. Onmiddellijk na de ontvangst van deze notificatie sturen de schatters onder hun gemeenschappelijke handtekening zowel aan de ontvanger als aan de partij een brief waarin zij hen inlichten over dag en uur waarop zij tot de nuttig geachte bezoeken ter plaatse zullen overgaan en hen in hun gezegden en opmerkingen zullen aanhoren. Ieder aan de schatters door één der partijen medegedeeld bescheid moet door haar terzelfder tijd in afschrift aan de tegenpartij worden gezonden onder aangetekende omslag.

Artikel 118 De schatter of gebeurlijk de drie schatters die gezamenlijk optreden, vorsen de staat en de verkoopwaarde der in de schattingsaanvraag aangeduide goederen op het daarin vermelde tijdstip na. Zij maken, uiterlijk binnen drie maanden te rekenen vanaf de in de eerste alinea van artikel 117 voorziene notificatie, één enkel verslag op dat gedagtekend en ondertekend wordt en waarin zij op beredeneerde wijze en met rechtvaardiging tot staving, zonder enige beperking of voorbehoud, hun advies over hogerbedoelde waarde uitbrengen. De handtekening der schatters wordt voorafgegaan door de eed: "Ik zweer dat ik in eer en geweten nauwgezet en eerlijk mijn opdracht heb vervuld." of: "Je jure que j'ai rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité." of: "Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfüllt habe." De minuut van het verslag wordt ter griffie van het onder artikel 114 aangeduid vredegerecht gedeponeerd.

Artikel 119 Het verslag wordt door de meest gerede partij gelicht en aan de andere partij betekend. De door de schatters gegeven begroting en, in geval van niet-overeenstemming, de begroting van de meerderheid of, bij gemis van meerderheid, de tussenbegroting, bepaalt de verkoopwaarde van het goed ten opzichte van de heffing der belasting.

Artikel 120 Zowel de ontvanger als de partij kunnen de schatting betwisten door inleiding van een rechtsvordering. Deze rechtsvordering dient ingeleid te worden, op straffe van verval, binnen de termijn van één maand te rekenen van de betekening van het verslag.

Artikel 121 Is de in de aangifte vervatte waardering lager dan de bij de schatting vastgestelde begroting, zo worden, bij dwangbevel, van de schuldenaar gevorderd: 1° het supplement van recht; 2° de moratoire interest te rekenen van het verstrijken van de termijn toegestaan door de wet voor de betaling der rechten; 3° de onder artikel 127 voorziene boete; 4° desvoorkomend, de kosten der procedure. Bedoelde kosten vallen ten laste van de partij, wanneer een boete vorderbaar is.

Artikel 122 De betekeningen en notificatiën te doen krachtens de bepalingen van deze afdeling, hetzij aan de partijen of aan de schatters, hetzij door de partijen of door de schatters, mogen geschieden bij aangetekende brief. De inlevering van de omslag ter post geldt als notificatie te rekenen van de dag daarop. De betekeningen en notificatiën te doen aan de aangevers mogen, welke ook het getal dezer weze, het voorwerp uitmaken van één enkele brief gericht naar de in de aangifte verkozen woonplaats.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht