Wetboek der Successierechten

Hoofdstuk III: Waardering van het belastbaar actief

Afdeling I : Algemene regelen

Afdeling II : Bijzondere regelen

Artikel 21 : in het buitenland gelegen onroerende goederen, kapitaal en de interesten vervallen of verkregen van de schuldvorderingen, openbare effecten (prijscourant), lijfrenten en andere levenslange uitkeringen, .... enz.

Artikel 22 :

Artikel 23

Artikel 24 : zekere schuldvorderingen, doch waarvan het bedrag op 't ogenblik van het overlijden onbepaald is

Artikel 25 : waardering in nieuwe aangifte ingevolge wijzigingen

Artikel 26

Belgian inheritance tax