Wetboek der Successierechten

Hoofdstuk III: Waardering van het belastbaar actief

Afdeling I. Algemene regelen

Art. 19

Art. 20 De erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden en, in 't algemeen, al wie gehouden is tot het indienen van een aangifte van nalatenschap, mogen vragen vr de aangifte en uiterlijk vr het verstrijken van de indieningstermijn, dat op hun kosten, de waardering geschiede van het geheel of van een deel van de erfgoederen die zich in Belgi bevinden en die voor hun verkoopwaarde moeten of kunnen aangegeven worden.

Zij geven dienaangaande hun beslissing te kennen bij aangetekende brief gezonden aan de ontvanger van het kantoor waar de aangifte ingeleverd moet worden.

Er wordt gehandeld overeenkomstig artikelen 113 tot 120 en 122.

De waardering is definitief en dient tot grondslag voor de verevening der belasting.

Afdeling II. Bijzondere regelen

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

De voorafgaande schatting

Waar de belastingplichtige het recht heeft een voorafgaande schatting te vorderen, heeft de Ontvanger der belastingen het recht een controle schatting te vorderen om de waarde te laten controlleren die de belastingplichtige heeft opgegeven.

Zowel de voorafgaande schatting als de controleschatting volgen dezelfde procedure.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht