Het actief der nalatenschap

De aangifte der nalatenschap

Onroerende goederen

Tegoeden bij financiele instellingen: kluis

Aandelen, obligaties, kasbons, rekening-courant

Meubels en mobilaire voorwerpen

Kleding, juwelen, boeken

Auto, caravan, boot

Schuldvorderingen

Handelszaak, nijverheidsbedrijf

 

Bewijsregels inzake successierechten

Art. 108 W. Succ.: akten van eigendom

 

Fictiebepalingen

Art. 4 tot 12 Wetboek Successierechten

Worden geacht als legaat te zijn verkregen voor het berekenen van de successierechten:

- De niet-geregistreerde schenkingen die de overledene heeft gedaan binnen de 3 jaren voorafgaand aan zijn overlijden. (art 7 W. Succ.)

- De schuldbekentenis die de overledene alleen bij testament heeft gedaan

- De schuldbekentenis van de overledene die een bevoordeling vermomt

- Tussen gehuwden alles wat boven een gelijke verdeling van het gemeenschappelijk vermogen gaat

- Verkrijging ten bezwarende titel van het vruchtgebruik door de overledene en naakte eigendom door een vermoedelijk erfgenaam (of tussenpersoon), ook al verwerpt hij

- Bepaalde bedingen ten behoeve van derden die de overledene heeft bedongen (levensverzekering)

 

2747.com / law / inheritance / assets

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht