Het beschikbaar deel der nalatenschap in Belgie

Indien er reservataire erfgenamen tot de nalatenschap komen, kan de fictieve massa worden samengesteld. De reservataire erfgenamen hebben recht op het erven van hun reservatair erfdeel.

De erflater kan vrij beschikken over het beschikbaar deel, hetzij via schenkingen onder de levenden hetzij bij testament. De schenkingen en legaten die het beschikbaar deel overtreffen, kunnen op vraag van een reservataire erfgenaam worden ingekort.

 

Het beschikbaar deel ingeval er afstammelingen van de overledene zijn

Het beschikbaar deel bedraagt:

1/2 als er 1 kind is

1/3 als er 2 kinderen zijn

1/4 als er meer dan 2 kinderen zijn

 

Het beschikbaar deel indien de overledene gehuwd was op datum van overlijden

Het beschikbaar deel bedraagt 1/2de in vruchtgebruik, met uitzondering van de gezinswoning en het daarin aanwezige huisraad.

 

Het beschikbaar deel indien de erflater geen afstammelingen nalaat

Het beschikbaar deel bedraagt 1/2de indien hij voorvaderen heeft in vaderlijke en moederlijke lijn.

Het beschikbaar deel bedraagt 3/4de deel indien hij voorvaderen heeft in vaderlijke of moederlijke lijn.

 

2747.com / law / inheritance / available part

contact

Erfrecht

Successierechten

Testamenten

Schenkingen

Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006

Beschikbaar gedeelte der goederen

Artikel 913

De giften, hetzij bij akten onder de levenden, hetzij bij testament, mogen de helft van de goederen van de beschikker niet overschrijden, indien hij bij zijn overlijden slechts 1kind achterlaat; 1/3de, indien hij twee kinderen achterlaat; 1/4de, indien hij er drie of meer achterlaat

Artikel 914

In het vorige artikel worden onder de naam kinderen begrepen de afstammelingen in welke graad zij ook zijn; zij worden evenwel slechts gerekend voor het kind waarvan zij in de nalatenschap van de beschikker de plaats vervullen.

Artikel 915

De giften bij akten onder de levenden of bij testament mogen de helft van de goederen niet overschrijden, indien de overledene, bij gebreke van kinderen, in de vaderlijke en in de moederlijke lijn een of meer bloedverwanten van de opgaande lijn achterlaat; en drie vierden, indien hij slechts in één lijn bloedverwanten van de opgaande lijn achterlaat.
De giften aan de langstlevende echtgenoot mogen evenwel de gehele nalatenschap omvatten.
De bloedverwanten van de opgaande lijn verkrijgen de aldus te hunnen voordele voorbehouden goederen, volgens de orde waarin de wet hen tot de erfenis roept; zij alleen hebben recht op dit voorbehouden erfdeel, in alle gevallen waarin een verdeling met bloedverwanten van de zijlijn hun het gedeelte der goederen dat het voorbehouden erfdeel uitmaakt, niet zou verschaffen.