Het overlijden van de titularis van een bankkluis

Artikel 98 van het Vlaamse wetboek van Successierechten in 2005:
"Wanneer het voorwerpen geldt die in een gesloten koffer, omslag of colli aan een der in artikel 97 bedoelde houders toevertrouwd werden, mogen na het overlijden van de deponent of van dezes echtgenoot, de koffer, de omslag of het colli aan de rechthebbenden slechts teruggegeven of op hun naam overgedragen worden na in tegenwoordigheid van de houder te zijn geopend, opdat deze de bij hetzelfde artikel voorgeschreven lijst zou kunnen opmaken.

De tweede alinea van artikel 96 wordt toepasselijk gemaakt op de hiervóór bedoelde koffers, omslagen en colli's.

Indien de lasthebber van de deponent of de wettelijke vertegenwoordiger van een onbekwame, na de dood van de lastgever of van de onbekwame en in de onwetendheid daarvan, zaken heeft teruggenomen die aan de houder in een gesloten koffer, omslag of colli werden toevertrouwd, ofwel de koffer, omslag of colli op naam van een derde heeft doen overdragen, dan is de lasthebber of de wettelijke vertegenwoordiger gehouden, zodra het overlijden van de lastgever of van de onbekwame hem bekend is, een overeenkomstig artikel 97 opgemaakte lijst van de in de koffer, omslag of colli vervatte zaken aan de bevoegde ambtenaar af te geven.

De door de houder overeenkomstig onderhavig artikel op te maken lijst mag worden vervangen door een getrouwe en nauwkeurige inventaris van de effecten, sommen, waarden of welke voorwerpen ook, die zich in de koffer, omslag of colli bevinden, inventaris opgemaakt door een notaris in de vormen bepaald door de artikelen 1175 tot 1184 van het Gerechtelijk Wetboek. De houder is niet verplicht bij het opmaken van de inventaris aanwezig te zijn.

Een ambtenaar van de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen mag in elk geval aanwezig zijn bij het opmaken hetzij van de lijst, hetzij van de inventaris voorzien in voorgaande alinea. Daartoe is de houder, die de lijst moet opmaken, of de met de inventaris belaste notaris verplicht de daartoe aangewezen ambtenaar kennis te geven van plaats, dag en uur waarop die verrichting zal gebeuren. De kennisgeving moet geschieden bij aangetekende brief; met het opmaken van de lijst of de inventaris mag men niet beginnen vóór de vijfde dag na die waarop de brief van kennisgeving ter post werd besteld."