Wetboek successierechten: Hoofdstuk VIII : Verevening van de rechten

Afdeling I : Algemene regelen

Artikel 64 eerste lid anno 2007 voor heel Belgie:

Voor de verevening van het successierecht, wordt beschouwd als legaat de verbintenis die, in een testament of andere beschikking ter zake des doods, opgelegd wordt door de overledene aan zijn erfgenaam, legataris of begiftigde om aan een met naam aangeduide derde een kapitaal of een rente te geven die in natura in de erfenis niet bestaat en in geld of in vervangbare zaken betaalbaar is.


Belgian inheritance tax