Wetboek successierechten: Hoofdstuk VIII : Verevening van de rechten

Afdeling I : Algemene regelen

Artikel 64 tweede lid anno 2007 voor heel Belgie:

Kan niet beschouwd worden als legaat, de verbintenis om iets te doen opgelegd aan een erfgenaam, legataris of begiftigde ten bate van een ander en, inzonderheid, de last opgelegd aan de erfgenamen, legatarissen of begiftigden om de rechten en kosten verbonden aan een aan een andere persoon gedaan legaat te dragen.

Rechtsleer


2007 : Duo-legaat

Belgian inheritance tax