inkopen uit een nalatenschap

Onroerende goederen uit de nalatenschap

Alleen de erfgenamen kunnen hun paarten aan elkaar afstaan mits betaling van het (gunstige) registratierecht van deling. Andere personen zullen op hun aankoop het registratierecht voor koop-verkoopovereenkomsten verschuldigd zijn.

Fiscaal aspect: de registratierechten

AFDELING X. - Verdelingen. (artikelen 109 tot 114)

Art. 109.  Het recht wordt op 1 t.h. vastgesteld voor:

1° de gedeeltelijke of gehele verdelingen van onroerende goederen;

2° de afstanden onder bezwarende titel, onder medeëigenaars, van onverdeelde delen in onroerende goederen;

3° de omzetting bedoeld in de artikelen 745quater en 745quinquies van het Burgerlijk Wetboek, zelfs indien er geen onverdeeldheid is.

Art. 110. Voor de goederen waarvan de akte de onverdeeldheid doet ophouden onder al de medeëigenaars, wordt het recht vereffend op de waarde van die goederen.

Voor de goederen waarvan de akte de onverdeeldheid niet doet ophouden onder al de medeëigenaars, wordt het recht vereffend op de waarde der afgestane delen.

Art. 111. De heffingsgrondslag is bepaald door de overeengekomen waarde der goederen, zoals ze blijkt uit de bepalingen van de akte, zonder dat hij lager dan de verkoopwaarde mag zijn.

Wanneer de bepalingen van de akte het niet mogelijk maken de overeengekomen waarde vast te stellen, wordt daarin overeenkomstig artikel 168 voorzien.

In voorkomend geval wordt de verkoopwaarde van het vruchtgebruik of van de blote eigendom overeenkomstig artikelen 47 tot 50 vastgesteld.

Art. 113. In geval van toebedeling bij verdeling of van afstand van onverdeelde delen aan een derde die bij overeenkomst een onverdeeld deel heeft verkregen van goederen toebehorende aan één of meer personen, wordt het recht, met afwijking van artikel 109, geheven tegen het voor de overdrachten onder bezwarende titel vastgesteld tarief, op de delen waarvan de derde ten gevolge van de overeenkomst eigenaar wordt, en zulks volgens de in artikelen 45 tot 50 voorziene regels.

Deze bepaling is van toepassing wanneer de toebedeling van goederen of de afstand van onverdeelde delen gedaan wordt aan de erfgenamen of legatarissen van de overleden derde verkrijger. Zij is niet van toepassing wanneer de derde, aan wie de toebedeling of de afstand gedaan wordt, met anderen het geheel van één of meer goederen heeft verkregen.


Art. 114. De bepalingen van deze afdeling zijn niet van toepassing op de uitvoering van een beding van terugvalling of van aanwas.