Afstand van een deel van een eigendom

Mede-eigenaars hoeven niet aan elkaar te verkopen. Hij kunnen een afstand ten bezwarende titel doen. Dit wordt fiscaal gezien gelijkgesteld met een verdeling. Hierop zijn aanmerkelijk minder registratierechten verschuldigd.

 

Overdracht van onverdeelde rechten

Ereloon van de notaris

Ereloon
 
 
 

Waarde afgestane delen:

 
 
 

798,00 euro

25.000 euro

 
 

1.451,16 euro

 

75.000 euro

 

1.878,66 euro

 
 

150.000 euro

Fiscaal aspect: de registratierechten

Heeft u samen met anderen vastgoed geërfd, dan  kan u de delen van de anderen overnemen mits betaling van een registratierecht van 1% van de waarde van het eigendom. Dit is veel voordeliger dan het registratierecht op de verkoop van onroerende goederen.

Indien U echter een deel van de eigendom op naam wenst te zetten van iemand die geen erfgenaam was, dan zal men het registratierecht op verkoop verschuldigd zijn.

 

AFDELING X. - Verdelingen. (artikelen 109 tot 114)

Art. 109.  Het recht wordt op 1 t.h. vastgesteld voor:

1° de gedeeltelijke of gehele verdelingen van onroerende goederen;

2° de afstanden onder bezwarende titel, onder medeëigenaars, van onverdeelde delen in onroerende goederen;

3° de omzetting bedoeld in de artikelen 745quater en 745quinquies van het Burgerlijk Wetboek, zelfs indien er geen onverdeeldheid is.

Art. 110. Voor de goederen waarvan de akte de onverdeeldheid doet ophouden onder al de medeëigenaars, wordt het recht vereffend op de waarde van die goederen.

Voor de goederen waarvan de akte de onverdeeldheid niet doet ophouden onder al de medeëigenaars, wordt het recht vereffend op de waarde der afgestane delen.

Art. 111. De heffingsgrondslag is bepaald door de overeengekomen waarde der goederen, zoals ze blijkt uit de bepalingen van de akte, zonder dat hij lager dan de verkoopwaarde mag zijn.

Wanneer de bepalingen van de akte het niet mogelijk maken de overeengekomen waarde vast te stellen, wordt daarin overeenkomstig artikel 168 voorzien.

In voorkomend geval wordt de verkoopwaarde van het vruchtgebruik of van de blote eigendom overeenkomstig artikelen 47 tot 50 vastgesteld.

Art. 113. In geval van toebedeling bij verdeling of van afstand van onverdeelde delen aan een derde die bij overeenkomst een onverdeeld deel heeft verkregen van goederen toebehorende aan één of meer personen, wordt het recht, met afwijking van artikel 109, geheven tegen het voor de overdrachten onder bezwarende titel vastgesteld tarief, op de delen waarvan de derde ten gevolge van de overeenkomst eigenaar wordt, en zulks volgens de in artikelen 45 tot 50 voorziene regels.

Deze bepaling is van toepassing wanneer de toebedeling van goederen of de afstand van onverdeelde delen gedaan wordt aan de erfgenamen of legatarissen van de overleden derde verkrijger. Zij is niet van toepassing wanneer de derde, aan wie de toebedeling of de afstand gedaan wordt, met anderen het geheel van één of meer goederen heeft verkregen.


Art. 114. De bepalingen van deze afdeling zijn niet van toepassing op de uitvoering van een beding van terugvalling of van aanwas.