Wetboek van Successierechten

Hoofdstuk I : Vestiging van de rechten

Hoofdstuk II : Belastbaar actief : Afdeling I : Successierecht

artikel 16 anno 2007:

Voor de inning van het successierecht in de rechte nederdalende linie of tussen echtgenoten met gemene kinderen of afstammelingen, worden niet in aanmerking genomen de terugnemingen en vergoedingen, die verbonden zijn, hetzij aan de gemeenschap welke heeft bestaan tussen de overledene en een echtgenote, bij welke hij bij zijn overlijden levende kinderen of afstammelingen heeft, hetzij aan de gemeenschap welke tussen de verwanten in de opgaande linie van de overledene heeft bestaan.

Wordt niet beschouwd als terugneming of vergoeding vallende onder toepassing van dit artikel, de vergoeding verschuldigd aan de gemeenschap uit hoofde van een op derden onoverdraagbaar maatschappelijk aandeel waarop door een der echtgenoten werd ingeschreven en dat door hem of door zijn erfgenaam bij de ontbinding der gemeenschap werd teruggenomen.

Artikel 17