Belgisch Burgerlijk Wetboek

Boek III. - Titel I. - Erfenissen (art 718 - 892)

Hoofdstuk I. - Openvallen van erfenissen en bezit van de erfgenamen.

Hoofdstuk II. - Hoedanigheden vereist om te kunnen erven.

Hoofdstuk III. - Onderscheiden orden in de erfopvolging: Algemene bepalingen - Plaatsvervulling - Erfopvolging in de nederdalende lijn - Erfopvolging van de langstlevende echtgenoot - Erfopvolging van de langstlevende wettelijk samenwonende - Erfopvolging in de opgaande lijn - Erfopvolging in de zijlijn.

Hoofdstuk IV. - Onregelmatige erfopvolging

Hoofdstuk V. - Aanvaarding en verwerping van nalatenschappenAanvaardingVerwerping van nalatenschappen - Voorrecht van boedelbeschrijving, zijn gevolgen, en verplichtingen van de erfgenaam die onder voorrecht aanvaardt - Onbeheerde nalatenschappen

Hoofdstuk VI. - Verdeling en inbreng: De rechtsvordering tot verdeling en haar vorm - Inbreng - Betaling van de schulden - Gevolgen van de verdeling en vrijwaring van de kavels - Vernietiging van de verdeling

TITEL II. - Schenkingen onder levenden en testamenten

 

2747.com / law / erfrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

In 1987 werd het Belgisch afstammingsrecht in belangrijke mate gewijzigd. Het oude recht was immers niet meer in overeenstemming met met Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM).

De wetgeving inzake erfenissen werd in 1987 dan ook aangepast in de zin dat het onderscheid tussen natuurlijke kinderen en wettelijke kinderen (geboden binnen een huwelijk) grotendeels werd weggewerkt.