Erfgenaam.be

Titel I : Erfenissen - Hoofdstuk I. - Openvallen van erfenissen en bezit van de erfgenamen

Art. 718. Erfenissen vallen open door de dood.

Art. 720. Om erfgenaam of legataris te zijn moet men de erflater overleven.

Art. 721. Wanneer de volgorde waarvan twee of meer personen zijn overleden niet kan worden bepaald, worden die personen geacht gelijktijdig te zijn overleden.

Art. 722.  Indien een belanghebbende ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend, moeilijkheden ondervindt bij het bewijs van de volgorde van overlijden, kan de rechter hem een of meer malen uitstel verlenen, zulks voor zover redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het bewijs binnen de termijn van het uitstel kan worden geleverd.

  Art. 723. De wet bepaalt de orde van erfopvolging tussen de erfgenamen.
  Bij gebreke van erfgenamen vervallen de goederen aan de Staat.

  Art. 724. De erfgenamen treden van rechtswege in het bezit van de goederen, rechten en rechtsvorderingen van de overledene, onder verplichting om alle lasten van de nalatenschap te voldoen.
  De Staat moet zich in het bezit doen stellen door de rechter, in de vorm die hierna wordt bepaald.

(Hierboven staat de wettekt anno 2006: wetgeschiedenis)

Art. 725 Belgisch Burgerlijk Wetboek