Het Burgerlijk Wetboek

BOEK III: WIJZEN WAAROP EIGENDOM WORDT VERKREGEN

TITEL I. - ERFENISSEN.

HOOFDSTUK I. - OPENVALLEN VAN ERFENISSEN EN BEZIT VAN DE ERFGENAMEN. Art. 718-724
HOOFDSTUK II. - HOEDANIGHEDEN VEREIST OM TE KUNNEN ERVEN. Art. 725-730
HOOFDSTUK III. - ONDERSCHEIDEN ORDEN IN DE ERFOPVOLGING. AFDELING I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Art. 731-738
AFDELING II. - PLAATSVERVULLING. Art. 739-744
AFDELING III. - ERFOPVOLGING IN DE NEDERDALENDE LIJN. Art. 745
(AFDELING IV. - ERFOPVOLGING VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT. Art. 745bis, 745ter, 745quater, 745quinquies, 745sexies, 745septies
AFDELING (V.) - ERFOPVOLGING IN DE OPGAANDE LIJN. Art. 746-749
AFDELING (VI.) - ERFOPVOLGING IN DE ZIJLIJN. Art. 750-755
HOOFDSTUK IV. - ONREGELMATIGE ERFOPVOLGING. AFDELING I. - RECHTEN VAN NATUURLIJKE KINDEREN OP DE GOEDEREN VAN HUN VADER OF MOEDER, EN ERFOPVOLGING IN DE NALATENSCHAP VAN ZONDER NAKOMELINGEN OVERLEDEN NATUURLIJKE KINDEREN. Art. 756-766
AFDELING II. - RECHTEN VAN DE STAAT. Art. 767-773
HOOFDSTUK V. - AANVAARDING EN VERWERPING VAN NALATENSCHAPPEN. AFDELING I. - AANVAARDING. Art. 774-783
AFDELING II. - VERWERPING VAN NALATENSCHAPPEN. Art. 784-792
AFDELING III. - VOORRECHT VAN BOEDELBESCHRIJVING, ZIJN GEVOLGEN, EN VERPLICHTINGEN VAN DE ERFGENAAM DIE ONDER VOORRECHT AANVAARDT. Art. 793-803, 803bis, 804-810, 810bis
AFDELING IV. - ONBEHEERDE NALATENSCHAPPEN. Art. 811-814
HOOFDSTUK VI. - VERDELING EN INBRENG. AFDELING I. - DE RECHTSVORDERING TOT VERDELING EN HAAR VORM. Art. 815-842
AFDELING II. - INBRENG. Art. 843-858, 858bis, 859-869
AFDELING III. - BETALING VAN DE SCHULDEN. Art. 870-882
AFDELING IV. - GEVOLGEN VAN DE VERDELING EN VRIJWARING VAN DE KAVELS. Art. 883-886
AFDELING V. - VERNIETIGING VAN DE VERDELING. Art. 887-892 TITEL II. - SCHENKINGEN ONDER DE LEVENDEN EN TESTAMENTEN. HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Art. 893-900
HOOFDSTUK II. - BEKWAAMHEID OM TE BESCHIKKEN OF TE VERKRIJGEN BIJ SCHENKING ONDER DE LEVENDEN OF BIJ TESTAMENT. Art. 901-912
HOOFDSTUK III. - BESCHIKBAAR GEDEELTE DER GOEDEREN EN INKORTING. AFDELING I. - BESCHIKBAAR GEDEELTE DER GOEDEREN. Art. 913-915, 915bis, 916-919
AFDELING II. - INKORTING VAN SCHENKINGEN EN LEGATEN. Art. 920-930
HOOFDSTUK IV. - SCHENKINGEN ONDER DE LEVENDEN. AFDELING I. - VORM VAN DE SCHENKINGEN ONDER DE LEVENDEN. Art. 931-952
AFDELING II. - UITZONDERINGEN OP DE REGEL VAN DE ONHERROEPELIJKHEID DER SCHENKINGEN ONDER DE LEVENDEN. Art. 953-966
HOOFDSTUK V. - BESCHIKKINGEN BIJ TESTAMENT. AFDELING I. - ALGEMENE REGELS BETREFFENDE DE VORM DER TESTAMENTEN. Art. 967-980
AFDELING II. - BIJZONDERE REGELS BETREFFENDE DE VORM VAN BEPAALDE TESTAMENTEN. Art. 981-1001
AFDELING III. - ERFSTELLINGEN EN LEGATEN IN HET ALGEMEEN. Art. 1002
AFDELING IV. - ALGEMEEN LEGAAT. Art. 1003-1009
AFDELING V. - LEGAAT ONDER ALGEMENE TITEL. Art. 1010-1013
AFDELING VI. - BIJZONDERE LEGATEN. Art. 1014-1024
AFDELING VII. - UITVOERDERS VAN UITERSTE WILSBESCHIKKINGEN. Art. 1025-1034
AFDELING VIII. - HERROEPING EN VERVAL VAN TESTAMENTEN. Art. 1035-1047
HOOFDSTUK VI. - GEOORLOOFDE BESCHIKKINGEN TEN VOORDELE VAN DE KLEINKINDEREN VAN DE SCHENKER OF ERFLATER, OF TEN VOORDELE VAN DE KINDEREN VAN ZIJN BROEDERS EN ZUSTERS. Art. 1048-1074
HOOFDSTUK VII. - VERDELINGEN DOOR DE VADER, DE MOEDER OF ANDERE BLOEDVERWANTEN IN DE OPGAANDE LIJN, TUSSEN HUN AFSTAMMELINGEN GEMAAKT. Art. 1075-1080
HOOFDSTUK VIII. - SCHENKINGEN BIJ HUWELIJKSCONTRACT AAN DE ECHTGENOTEN EN AAN DE KINDEREN DIE UIT HET HUWELIJK ZULLEN WORDEN GEBOREN. Art. 1081-1090
HOOFDSTUK IX. - BESCHIKKINGEN TUSSEN ECHTGENOTEN, HETZIJ BIJ HUWELIJKSCONTRACT, HETZIJ TIJDENS HET HUWELIJK. Art. 1091-1100

Belgie