law : inheritance : collation

Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 3 - Titel I. - Erfenissen

Hoofdstuk VI. - Verdeling en inbreng

Afdeling I. - De rechtsvordering tot verdeling en haar vorm

Afdeling II. - Inbreng

Art. 843. Ieder erfgenaam die tot een erfenis komt, moet, zelfs indien hij onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaardt, aan zijn medeërfgenamen inbreng doen van al hetgeen hij van de overledene, bij schenking onder de levenden, rechtstreeks of onrechtstreeks ontvangen heeft; hij mag de giften niet behouden noch de legaten opeisen, die hem door de overledene zijn gedaan, tenzij de giften en legaten hem uitdrukkelijk zijn gedaan bij vooruitmaking en buiten erfdeel of met vrijstelling van inbreng.

Artikel 843 ev BW - Commentaar

Afdeling III. - Betaling van de schulden

Afdeling IV. - Gevolgen van de verdeling en vrijwaring van de kavels

Afdeling V. - Vernietiging van de verdeling

verdeling